BIREYSEL EĞITIM NEDIR?

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin gelişim alanlarından birini veya tümünü içeren, bireyin öncelikli ihtiyaçlarına ve geliştirilebilir eğitsel özelikleri temel alınarak hazırlanmış bireysel eğitim planının, alanda uzman olan eğitimcisi tarafından uygun ortamda bir seans boyunca birebir olarak uyguladığı eğitim türüdür.

Bireyselleştirme; Bireyin eğitim ihtiyaçlarını bugünü ya da gelecekte onun bağımsız yaşamını kolaylaştıracak şekilde dikkate almaktır. 

Eğitim programı; genel anlamı ile bir birey ya da gurubun eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek olan amaçlar, içerik, öğrenme öğretme süreçleri ve değerlendirme olmak üzere 4 önemli öğesi bulunan yazılı materyallerdir.

Planlama ; Programı geliştirme ve uygulama sürecidir. Bireysel Eğitim Planıının (BEP) daha ayrıntılı bir tanımını yapmak istersek yukarıdaki kavramlar çerçevesinde, Bireysel Eğitim Planı özel eğitime ihtiyacı olan bireyin gelişimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında  

(öz bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel eğitim sınıfı vb.) ve destek hizmetlerden (kaynak oda sınıf içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır. 

Grup hedefleri doğrultusunda öğrenciye özgü bireysel hedeflerin olması ve bu hedeflere nasıl ulaşacağının belirlenmesidir. Bu süreç; yetersizliği olan çocuklara, etkili öğretim hizmetleri geliştirme ve uygulama sürecidir. Bir öğrenci için eğitim ortamında izlenecek bir veya daha fazla düzenlemenin planlandığı yazılı belgedir. Bu belgede, öğrencinin, söz konusu program, sınıf veya konu sonunda öğreneceği bilgilerdeki, becerilerdeki uyarlamalar / değişiklikler belirtilir. Her engelli çocuk için yazılı olarak geliştirilmiş olan ve engelli çocukların, öğretmenlerin, anne-babaların veya koruyucu ailelerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş özel programlarıdır.

Genel olarak bireyselleştirilmiş eğitim programı, kişinin ihtiyaçlarına göre yapması gereken eylemleri ve alt basamaklarını nasıl, kiminle, nerede, hangi sürede yapılacağını gösteren bir akış planıdır.